Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indien u deze website (de ‘Website’) of een van de andere websites (de ‘Websites van Makerstoren’) gebruikt of bekijkt, wordt van u verwacht dat u bekend bent met de Algemene Voorwaarden, deze begrijpt en hiermee instemt. De Algemene Voorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving zijn bindend voor u. Wanneer u niet instemt met de Algemene Voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken. We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen en adviseren u om deze pagina regelmatig te bekijken. Het gebruik van deze Website na eventuele wijzigingen houdt in dat u deze accepteert, ongeacht of u de wijzigingen hebt gelezen of niet.

 

Privacy

Lees ons Privacybeleid en Cookiebeleid waaraan uw bezoek aan deze website ook is onderworpen.

Inhoud Website

Op deze Website (en alle Websites van Makerstoren) is alle inhoud, inclusief afbeeldingen, details, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, videoclips, tekst, software, graphics, scripts, logo’s en ander materiaal (‘Inhoud’), eigendom van de Groep en/of informatie leveranciers aan de Makerstoren, zowel direct als indirect. De Inhoud is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, imago-uitingen en andere eigendomsrechten van intellectuele eigendom. Elk recht dat niet expliciet in de Algemene Voorwaarden van Makerstoren wordt verleend, blijft in het bezit van de Makerstoren. De handelsmerken, servicemerken en ontwerpen op de Makerstoren Websites zijn exclusief eigendom van de Groep en u krijgt geen licentie of recht om ze te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Makerstoren. 
Op alle andere handels- en servicemerken op de Makerstoren Websites die niet het eigendom zijn van de Makerstoren, rust het eigendom bij hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de website en beperkingen

De Inhoud van deze Website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden om de Website of de Inhoud ervan op enige andere manier te gebruiken, waaronder het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, proxy-caching, uploaden, posten, herdistribueren, opnieuw licentiëren, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere manier verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Groep of de eigenaar. Het is niet toegestaan om handelsmerken of logo’s van de Groep op te nemen met behulp van framingtechnieken, metatags of andere verborgen tekst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het maken van een link naar de Website is alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van spiders, robots en vergelijkbare hulpprogramma’s om gegevens te verzamelen of uit te pakken, is strikt verboden.

U mag een kopie van de Inhoud die op de Website wordt getoond, weergeven en afdrukken, en een kopie van de Inhoud downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het wijzigen van de Inhoud is niet toegestaan, inclusief het verwijderen of wijzigen van kennisgevingen van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen. Door het kopiëren of downloaden van materiaal worden geen eigendomsrechten of belangen aan u overgedragen. De informatie op deze Website wordt gratis verstrekt en dient alleen ter informatie; er ontstaat geen professionele relatie tussen u en de Groep.

Online Gedrag

Door het gebruik van deze Website gaat u akkoord om deze alleen voor legale doeleinden te gebruiken. Het is ten strengste verboden om illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, vervelend, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatzaaiend materiaal of enig ander materiaal dat tot civiele of strafrechterlijke aansprakelijkheid kan leiden, naar of via de Website te verzenden of erop te plaatsen. We hebben het recht om de inhoud en elektronische communicatie (inclusief uw profiel, e-mailadres en andere gegevens) openbaar te maken, (1) om te voldoen aan wetten, regels of overheidsverzoeken; (2) als openbaarmaking nodig of passend is voor de werking van de Website; en (3) ter bescherming van de rechten en eigendommen van de Makerstoren, haar gelieerde ondernemingen en uzelf.

Koppelingen naar websites van derden

Deze Website bevat koppelingen naar services en websites die niet worden beheerd of geëxploiteerd door Makerstoren. Deze koppelingen worden aangeboden als gemak en informatie voor u. De aanwezigheid van een koppeling betekent niet dat wij de betreffende website of service goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige andere websites of services en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Het gebruik van een website of service waartoe u toegang krijgt via een koppeling op deze Website is geheel voor uw eigen risico.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De Makerstoren biedt deze website en de inhoud ervan aan op basis van ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige expliciete of impliciete garantie. De Makerstoren wijst nadrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten en niet-inbreuk. In geen geval is de Makerstoren aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte, bijkomende, incidentele, speciale of gevolgschade, of verlies van gegevens, winstderving, verlies of schade aan eigendommen, bedrijfsonderbrekingen of verlies van programma’s of gegevens, voortvloeiend uit of in verband met deze website, websites of services waarmee u vanaf deze website een koppeling maakt, of het kopiëren, weergeven of gebruiken van de inhoud hiervan, ongeacht of de Makerstoren op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Dit omvat onder andere schade als gevolg van fouten, weglatingen, virussen, vertragingen of onderbrekingen in de werking van de service, zonder enige reden. De Makerstoren is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met gelinkte websites van derden of de inhoud daarvan waartoe u toegang heeft via links op deze website, of voor uw gebruik van deze website of uw gebruik van apparatuur of software in verband met deze website. Wetten staan geen beperking van impliciete garanties toe of de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving u van toepassing is, kunnen sommige van de hierboven genoemde afwijzingen, beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn en heeft u mogelijk aanvullende rechten.

De wetgeving staat geen beperking van stilzwijgende garanties toe of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving op u van toepassing is, kunnen sommige van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen, of allemaal, niet op u van toepassing zijn, maar onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het wettelijke maximum.

Vrijwaring

Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat u de Makerstoren zal vrijwaren van alle vorderingen, juridische procedures, eisen, verlies of schade (inclusief honoraria en onkosten van advocaten) van derden die voortkomen uit of verband houden met het schenden van deze Algemene Voorwaarden door u, of als gevolg van uw gebruik van de website of de schending van rechten van derden door u.

Verhaal wegens inbreuk

De Makerstoren behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de schending van deze Algemene Voorwaarden aan te pakken, inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren van toegang vanaf een specifiek IP-adres.
Feedback en andere suggesties

Eventuele feedback, ideeën of andere suggesties die via deze Website worden gedeeld, worden als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom beschouwd. Ze kunnen door de Makerstoren voor elke doeleinde openbaar worden gemaakt of gebruikt worden, zonder enige verplichting tot vergoeding. Alle persoonsgegevens die de Makerstoren ontvangt, zullen in overeenstemming met ons Privacybeleid worden behandeld.

Toepasselijk recht

De Makerstoren toont deze Website en de inhoud ervan uitsluitend ter promotie van haar beschikbare diensten. De Makerstoren beheert en exploiteert deze Website vanuit haar kantoor in Amsterdam. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied waaruit u toegang tot deze Website heeft en gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot of gebruik van de informatie op deze Website verkrijgt in strijd met deze wetten. Het niet afdwingen van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden door ons betekent niet dat wij afstand doen van een bepaalde bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

Beslechting van geschillen

Elke claim of geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of deze Website zal worden opgelost door middel van arbitrage, zoals bepaald in het volgende artikel. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn voor beide partijen. Het is niet toegestaan onder de van toepassing zijnde wet om een geval van arbitrage via een collectieve arbitrageprocedure of op een andere manier te verbinden met een andere zaak waarbij een partij betrokken is die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen.

Diversen

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de rest van de Algemene Voorwaarden. Juridische claims die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van deze website of deze Algemene Voorwaarden moeten worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim, ongeacht wetgeving die hiermee in strijd is. Indien deze deadline wordt gemist, zijn deze claims voor altijd uitgesloten. De paragraaftitels in deze Algemene Voorwaarden zijn louter bedoeld voor uw gemak.

Contactpersoon

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Website, stuurt u een e-mail naar info@makerstoren.nl.

Details voor eigendom website

Deze Website is de website van de Makerstoren en de inhoud van deze website wordt uitsluitend bepaald door de Makerstoren. De Makerstoren is geregistreerd in Nederland onder KVK nummer 70814422 onder de naam RW54 BV met statutaire zetel op Isolatorweg 36, 1014AS, Amsterdam.

MAKE IT YOURS